Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1
Lĩnh vực : Lĩnh vực Hành chính tư pháp
Đơn vị thực hiện : Phòng Hành chính tư pháp
Cơ sở pháp lý :

- Luật Lý lịch tư pháp năm 2009;

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Nội dung :

Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: + Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” - Sở Tư pháp.

              + Chuyên viên Phòng Hành chính tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung bằng phiếu hướng dẫn). Trường hợp cá nhân, cơ quan, tổ chức không đủ điều kiện cấp phiếu lý lịch tư pháp thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp

Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;

+ Bản chụp (bản photocopy) sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp và chứng minh thư nhân dân.

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

 Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

 Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (theo Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp);

Yêu cầu, điều kiện: (quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2005)

+ Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ chồng của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản uỷ quyền.

+ Cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp thì gửi văn bản yêu cầu đến Sở Tư pháp nơi người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thường trú hoặc tạm trú; trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Văn bản yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ cơ quan, tổ chức, mục đích sử dụng phiếu lý lịch tư pháp và thông tin về người được cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Thời gian : 10 ngày làm việc. (Trong trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 Luật Lý lịch tư pháp, trường hợp phải xác minh điều kiện đương nhiên được xoá án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp thì thời hạn không quá 20 ngày).
Lệ phí : 200.000 đồng. + Trường hợp người thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật, người cư trú tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật được miễn lệ phí; + Trường hợp là học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ được giảm 50% tiền lệ phí.
Văn bản đính kèm :