Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 23
  • Trong tuần: 725
  • Tất cả: 109043
Lượt xem: 518
Sở Tư pháp tỉnh Nam Định tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bằng hình thức truyền hình trực tiếp.

Sáng ngày 21/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ tỉnh đến cơ sở bằng hình thức truyền hình trực tiếp. GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã trực tiếp quán triệt Nghị quyết.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh Ủy, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức cho toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức của Sở theo dõi buổi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên sóng truyền hình trực tiếp của Đài phát thanh truyền hình tỉnh Nam Định.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã xác định: Văn kiện của Đại hội đã tổng kết, bao quát những vấn đề cốt lõi nhất của Cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, văn kiện được xây dựng dựa trên sự kế thừa các văn kiện của Đại hội khóa trước đồng thời bổ sung, phát triển cho phù hợp với tình hình mới của đất nước. Đồng thời tiếp tục khẳng định quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời tiếp thu kinh nghiệm quốc tế vận dụng vào thực tế để phát triển đất nước. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Hội nghị đã được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt những nội dung, quan điểm cơ bản và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong đó nhấn mạnh vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới và mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới; trên các lĩnh vực cụ thể: đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về văn hóa, xã hội; về đối ngoại; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân; về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời đồng chí cũng phân tích, nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII. Buổi chiều, Cấp ủy các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tiến hành triển khai và tổ chức thảo luận Chương trình hành động của địa phương. Đồng thời hướng dẫn việc viết thu hoạch cá nhân. Mỗi cá nhân sau khi học tập, quán triệt nghị quyết đều phải viết thu hoạch. Riêng đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị thì phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Nhìn chung hội nghị học tập Nghị quyết tại Sở được chuẩn bị chu đáo từ hội trường các điều kiện, phương tiện để tiếp sóng Đài phát thanh- Truyền hình tỉnh Nam Định, cũng như việc chuẩn bị Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của Đảng bộ mình, đội ngũ cán bộ đảng viên ý thức, trách nhiệm cao, nghiêm túc trong việc nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381 Fax: