Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 25
  • Trong tuần: 727
  • Tất cả: 109045
Lượt xem: 554
Hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016

Ngày 05 tháng 01 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016 với những nội dung chủ yếu cần triển khai thực hiện, đó là:

Thứ nhất, rà soát rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, trong đó các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của mình.

Thứ hai, nâng cao năng lực của cán bộ làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, tập trung tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm soát Thủ tục hành chính cho cán bộ công chức các cấp; tham gia các lớp bồi dưỡng, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát

Thứ ba, bảo đảm chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh, trong đó lấy ý kiến góp ý về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính, thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh, tổ chức đánh giá độc lập và cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh.

Thứ tư, công bố, công khai, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố Thủ tục hành chính của tỉnh. Trình UBND tỉnh công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của cả 3 cấp. Thực hiện công khai, minh bạch Thủ tục hành chính.

Thứ năm, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp nhận và phân loại các phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính của các cá nhân, tổ chức. Xử lý, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

Thứ sáu, kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính. Kiểm tra việc tuân thủ Thủ tục hành chính và niêm yết công khai Thủ tục hành chính tại nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và niêm yết công khai thủ tục hành chính, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Thứ bảy, truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Xây dựng Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh. Xây dựng Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát Thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, đưa tin, bài, các hoạt động nổi bật trong công tác cải cách Thủ tục hành chính, kiểm soát Thủ tục hành chính.

Thứ tám, tổng hợp báo cáo thường kỳ, đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

Thành Đông n lang=NL style='font-size:14.0pt;color:black;mso-ansi-language: NL'>

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381 Fax: