Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 16
  • Trong tuần: 718
  • Tất cả: 109036
Lượt xem: 1357
Kết quả kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nam Định, Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 23/5/2016 của Sở Tư pháp về kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, Quyết định số 52/QĐ-STP ngày 7/6/2016 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo dõi tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính năm 2016, gồm: Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động thương binh xã hội, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại các huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Nam Trực, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định.

Qua quá trình kiểm tra, theo dõi cho thấy, công tác áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại các địa phương về cơ bản là thực hiện nghiêm túc và tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính cơ bản được thực thi kịp thời, bảo đảm đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Việc thi hành các biện pháp xử lý hành chính đã góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Thực tiễn áp dụng các biện pháp xử lý hành chính cơ bản phù hợp với từng loại đối tượng, phù hợp với thực tiễn và huy động được sự tham gia của cộng đồng xã hội.

Cụ thể, theo báo cáo của 4 huyện và thành phố Nam Định, từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn các xã, phường, thị trấn đã có 791 đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Trong đó, có 768 đối tượng (chiếm tỷ lệ 97,1%) bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có 23 đối tượng là người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình.

Cũng theo báo cáo của các huyện và thành phố được kiểm tra, từ năm 2014 đến nay đã có 04 đối tượng bị lập hồ sơ và bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; có 9 đối tượng bị lập hồ sơ và bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; có 36 đối tượng bị lập hồ sơ và 32 đối tượng bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, còn 4 đối tượng đình chỉ do chưa đủ thủ tục theo quy định hoặc do đối tượng đã tham gia chương trình cai nghiện tại gia đình và cộng đồng hoặc chương trình cai nghiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở có thẩm quyền.

 Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính:

Công tác lập hồ sơ, xét duyệt, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn 4 huyện Giao Thủy, Xuân Trường, Nam Trực, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định nhìn chung bảo đảm đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, đúng biểu mẫu theo quy định và đáp ứng yêu cầu về thời gian, thời hạn theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, qua kiểm tra đã phát hiện còn một số tồn tại, thiếu sót về mặt giấy tờ, hồ sơ, biểu mẫu,… như: Giấy tờ chứng minh độ tuổi và nơi cư trú của đối tượng; văn bản kiểm tra tính pháp lý của công chức Tư pháp - Hộ tịch đối với hồ sơ vụ việc cấp xã; giấy xác định tình trạng nghiện của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với đối tượng nghiện; Quyết định phân công người trực tiếp giúp đỡ giáo dục đối với đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Kế hoạch giáo dục đối tượng tại xã, phường thị trấn.

Về nội dung của các giấy tờ, biểu mẫu còn chưa thống nhất về thời gian trong các giấy tờ; thời hạn áp dụng đối với đối tượng chưa đúng; các Quyết định của UBND cấp xã về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được ban hành sau ngày 01/01/2016 nhưng căn cứ pháp lý phần lớn vẫn viện dẫn Luật tổ chức HĐND và UBDN năm 2003 trong khi luật này đã được thay bằng Luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ 01/01/2016.

Về thể thức văn bản biểu mẫu chưa ghi đầy đủ số hiệu văn bản giấy tờ, ngày tháng năm ban hành, có một số giấy tờ ghi thiếu thông tin hoặc để trống. Về lưu hồ sơ, hầu hết hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn chưa đánh bút lục; trình tự lưu các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ chưa khoa học, chưa sắp xếp theo đúng thời gian, trình tự.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả kiểm tra, theo dõi, Đoàn kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những sai sót, tồn tại, rút kinh nghiệm để các địa phương thực hiện công tác áp dụng các biện pháp xử lý hành chính trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời, Đoàn kiểm tra đã tập hợp những khó khăn, vướng mắc trong các quy định của pháp luật, trong cơ chế tổ chức thực hiện và những đề xuất của địa phương để kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền có sự sửa đổi, bổ sung pháp luật và xây dựng cơ chế tổ chức thực hiện nhằm giúp cho việc áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phù hợp với từng loại đối tượng, phù hợp với thực tiễn và đem lại hiệu quả thiết thực.

 

Phòng Quản lý XLVPHC&TDTHPL


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381 Fax: