Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 55
  • Trong tuần: 757
  • Tất cả: 109075
Lượt xem: 254
UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2017

Ngày 23 tháng 01 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 với mục đích xem xét, đánh giá thc trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quthi hành pháp luật và hoàn thiện h thng pháp luật; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. UBND tỉnh yêu cầu công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 phải xác định rõ nội dung, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực, địa bàn trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện; đảm bảo công khai, đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, việc đánh giá tình hình theo dõi thi hành pháp luật phải chính xác, khách quan, tránh hình thức.

Kế hoạch xác định rõ năm nội dung trọng tâm thực hiện, đó là:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Duy trì chuyên trang, chuyên mục phản ánh tình hình thi hành pháp luật trên cổng giao tiếp điện tử của tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Hai là, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Ba là, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo sự chỉ đạo của bộ, ngành trung ương; tình hình thi hành pháp luật việc thực hiện các quy định của pháp luật về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và các nội dung khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, tình hình thực tế địa phương.

Bốn là, hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo các nội dung thi hành pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương theo quy định của pháp luật.

Năm là, thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực các sở, ngành, địa phương quản lý. Đồng thời, tiếp nhận, xem xét, nghiên cứu các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức về tình hình thi hành pháp luật.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2017.


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381 Fax: