Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 717
  • Tất cả: 109035
Lượt xem: 254
UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Theo đó, nội dung công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2017 gồm:

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về XLVPHC

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, theo dõi việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý.

Thứ hai, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ

- Thường xuyên phổ biến các quy định pháp luật về XLVPHC cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ này và các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác THPL về XLVPHC cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện, tham mưu công tác này trên địa bàn.

Thứ ba, kiểm tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC

Căn cứ theo quy định và tình hình thực tế tiến hành kiểm tra bằng các hình thức phù hợp tại một số cơ quan, đơn vị và địa phương, trong đó trọng tâm kiểm tra một số các lĩnh vực như xây dựng, văn hóa, y tế, áp dụng biện pháp xử lý hành chính… hoặc các vấn đề nổi cộm, các vấn đề có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần tiến hành kiểm tra, xem xét và giải quyết.

          Để thực hiện các nội dung trên, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381 Fax: