Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 985
  • Tất cả: 92462
Lượt xem: 165
UBND TỈNH HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2017

Để thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2017 kịp thời, thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Công văn số 159/UBND-VP8 ngày 20/4/2017 yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện và thành phố Nam Định quán triệt và thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, lựa chọn đối tượng (doanh nghiệp) được để theo dõi: các đơn vị và địa phương có thể lựa chọn đối tượng là các doanh nghiệp được tổ chức, hoạt động trong khoảng thời gian 02 năm (tính từ thời điểm được thành lập), với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - thương mại, thông tin - truyền thông và xây dựng để tổ chức hoạt động theo dõi, hỗ trợ. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương cần tập trung tổ chức theo dõi thi hành pháp luật đối với doanh nghiệp được thành lập để thực hiện ý tưởng dựa trên công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới, sáng tạo đ hoàn thiện sản phẩm mới, có tính rủi ro cao ở giai đoạn trước khi thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường, nhưng gặp khó khăn về vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật và lao động trong quá trình triển khai, hiện thực ý tưởng kinh doanh. Ngoài ra, tùy thuộc điều kiện thực tế, các đơn vị, địa phương có thể  mở rộng hơn đối tượng doanh nghiệp được hỗ trợ khi triển khai theo dõi thi hành pháp luật.

Thứ hai, các hoạt động cụ thể triển khai theo dõi:

Một là, nhóm các hoạt động về truyền thông:

Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đồng thời qua đó cũng giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp dễ dàng chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Xây dựng các chương trình tọa đàm, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khởi nghiệp (trong 04 lĩnh vực: nông nghiệp, thông tin truyền thông, thương mại công nghiệp, xây dựng) liên quan đến vốn, kiến thức pháp luật, khoa học kỹ thuật, lao động và đất đai tại đơn vị, địa phương.

Hai là, nhóm các hoạt động về nghiệp vụ:

Tập trung vào các hoạt động, các hình thức tổ chức theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP trong lĩnh vực doanh nghiệp khởi nghiệp (tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát, xử lý thông tin) theo kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật mà đơn vị, địa phương ban hành.

Tăng cường theo dõi, xử lý thông tin về các vụ việc, phản ứng chính sách một cách kịp thời, hiệu quả

Thực hiện hỗ trợ về mặt pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương

Tổ chức diễn đàn đối thoại về mặt thể chế, pháp lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các doanh nghiệp khởi nghiệp tập trung vào 04 vấn đề đến vốn, kiến thức pháp luật, khoa học kỹ thuật, lao động và đất đai.

Thứ ba, Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp khởi nghiệp:

Đối với Hệ dữ liệu của trung ương, Hệ dữ liệu này do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để khai thác và sử dụng. Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của trung ương gồm nhóm các văn bản điều chỉnh chung (điều chỉnh việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động) và nhóm các văn bản mang tính đặc thù trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - thương mại, công nghệ - thông tin và xây dựng.

Đối với xây dựng Hệ dữ liệu của tỉnh, các Sở, ngành: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ngân hàng nhà nước tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng tiến hành rà soát và lập danh sách các văn bản quy phạm pháp luật do sở, ngành tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, trong đó có quy định liên quan hỗ trợ doanh nghiệp (về vốn, kiến thức pháp luật, khoa học kỹ thuật, lao động và đất đai), để doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - thương mại, thông tin - truyền thông và xây dựng; để Sở Tư pháp tổng hợp chung trong tháng 5/2017, nhằm xây dựng Hệ dữ liệu của tỉnh và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh./.
Phòng Quản lý XLVPHC và TDTHPL


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849381 Fax: (0350) 3529295