Đăng nhập

Lượt xem: 19
Nam Định kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất năm 2017 của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), tài sản gắn liền với đất đối với đất Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nam Định, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện Nam Trực, Xuân Trường, Giao Thủy và thành phố Nam Định. Đoàn kiểm tra, theo dõi do diện lãnh đạo Sở Tư pháp Nam Định làm trưởng đoàn, thành viên gồm các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh Nam Định.

Qua kiểm tra tại các đơn vị cho thấy, về cơ bản công tác đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất thực hiện tốt theo đúng quy định của pháp luật.

Về quy trình, trình tự, thủ tục giải quyết, các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện đúng các quy trình, thủ tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định của pháp luật; hàng tuần từ thứ 2 đến sáng thứ 7 đều bố trí người trực tại Bộ phận tiếp nhận "một cửa" của Sở Tài nguyên, Môi trường Nam Định và Trung tâm giao dịch hành chính "một cửa" của huyện, thành phố để tiếp nhận hồ sơ. 100% hồ sơ đều được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận "một cửa", không có trường hợp nào nộp hồ sơ qua phương thức gửi qua đường bưu hoặc nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Công tác kiểm tra hồ sơ để phân tách hồ sơ đăng ký hợp lệ và hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ được thực hiện đúng quy trình, đối với hồ sơ đăng ký hợp lệ, cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ đến bộ phận giải quyết, đồng thời cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được các đơn vị thực hiện ngay trong ngày, đối với hồ sơ đăng ký nhận sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Riêng đối với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Nam Định do khối lượng hồ sơ đăng ký nhiều (khoảng hơn 600 hồ sơ đăng ký/tháng, hơn 40 hồ sơ đăng ký/ngày), nên Chi nhánh chỉ thực hiện việc nhận hồ sơ trong ngày và trả hồ sơ vào ngày làm việc tiếp theo.

Về từ chối đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất, các đơn vị chỉ từ chối đăng ký khi các thông tin trong hồ sơ đăng ký hoặc các thông tin trong hồ sơ không đúng với dữ liệu được lưu giữ tại cơ quan đăng ký. Nhưng việc từ chối đăng ký thực tế diễn ra là không nhiều, do cán bộ tiếp nhận đã hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoặc sửa cho đúng với quy định đối với những hồ sơ đăng ký chưa hợp lệ.

Việc niêm yết các thủ tục hành chính có liên quan đến đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất được công khai tại Bộ phận "một cửa" của Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm giao dịch hành chính "một cửa" của các huyện, thành phố.

Việc thu lệ phí đăng ký thế chấp QSDĐ tại Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đảm bảo đúng mức theo quy định của Quyết định 21/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định. Khi tiến hành thu, các đơn vị đều lập và cấp biên lai thu tiền lệ phí cho đối tượng nộp theo đúng quy định về tài chính.

Viễc miễn lệ phí đăng ký được các Chi nhánh áp dụng đối với các cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại mỗi huyện, thành phố lại thực hiện và vận dụng khác nhau: Tại Chi nhánh huyện Giao Thủy chỉ cần xác định là hộ gia đình, cá nhân sống trên địa bàn nông thôn và nghề nghiệp là làm nông nghiệp thì cho miễn lệ phí, do vậy tỷ lệ miễn lệ phí đăng ký tại huyện Giao Thủy là rất cao (trong tổng số 3.099 hồ sơ đăng ký, miễn lệ phí đăng ký là 3.094 hồ sơ, còn thu lệ phí 05 hồ sơ). Tại Chi nhánh huyện Xuân Trường và Nam Trực việc miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký khi có văn bản xác nhận của Ngân hàng về mục đích cho vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, nông thôn, nên tỷ lệ được miễn lệ phí đăng ký tại Chi nhánh huyện Xuân Trường không nhiều (miễn lệ phí đăng ký 370 hồ sơ/2709 hồ sơ); đối với Chi nhánh huyện Nam Trực không miễn lệ phí trường hợp nào vì không có căn cứ miễn lệ phí trong hồ sơ đăng ký. Riêng đối với Văn phòng đăng ký đất đai do đặc thù đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư và Chi nhánh thành phố Nam Định do đặc thù địa bàn thành phố nên không có trường hợp nào miễn lệ phí đăng ký.

Về quản lý cập nhật hồ sơ, sổ sách về đăng ký thế chấp: Văn phòng và các Chi nhánh đều lập Sổ tiếp nhận và trả kết quả đăng ký theo đúng quy định để theo dõi việc đăng ký thế chấp, đăng ký thay đổi, đăng ký văn bản thông báo và xóa đăng ký. Riêng đối với Chi nhánh huyện Nam Trực còn theo dõi hoạt động đăng ký thế chấp trên Sổ đăng ký biến động về đất đai. Về Sổ địa chính, Văn phòng và các Chi nhánh đang trong quá trình hoàn thiện, cập nhật các thông tin về đăng ký thế chấp trên Sổ địa chính. Đối với Chi nhánh thành phố Nam Định việc cập nhật thông tin đăng ký trên Sổ địa chính được cập nhật thường xuyên, liên tục với việc duy trì Sổ địa chính 25/25 xã, phường.

Số liệu cụ thể về kết quả đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất kể từ 01/6/2016 đến 30/6/2017: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký 100 hồ sơ (trong đó đăng ký thế chấp là 52 hồ sơ; xóa đăng ký thế chấp là 40 hồ sơ; thay đổi nội dung thế chấp là 8 hồ sơ; tổng số tiền thu lệ phí là 14.000.000 đồng, nộp ngân sách Nhà nước là 2.800.000 đồng. Chi nhánh Văn phòng đăng ký huyện Giao Thủy đăng ký 3.099 hồ sơ (trong đó, đăng ký thế chấp 1.981 hồ sơ; xóa đăng ký thế chấp là 1.118 hồ sơ; tổng số tiền thu lệ phí là 400.000 đồng. Chi nhánh Văn phòng đăng ký huyện Xuân Trường đăng ký 2.709 hồ sơ (trong đó, đăng ký thế chấp 1.736 hồ sơ; xóa đăng ký thế chấp là 973 hồ sơ; tổng số tiền thu lệ phí là 128.740.000 đồng; nộp ngân sách nhà nước là 25.748.000 đồng. Chi nhánh Văn phòng đăng ký huyện Nam Trực đăng ký 1.735 hồ sơ (trong đó, đăng ký thế chấp 1.034 hồ sơ; xóa đăng ký thế chấp là 689 hồ sơ; thay đổi nội dung thế chấp là 12 hồ sơ; tổng số tiền thu lệ phí là 81.690.000 đồng, nộp ngân sách Nhà nước là 16.338.000 đồng. Chi nhánh Văn phòng đăng ký thành phố Nam Định đăng ký 9.452 hồ sơ (trong đó, đăng ký thế chấp 5.125 hồ sơ; xóa đăng ký thế chấp là 3.902 hồ sơ; thay đổi nội dung thế chấp là 424 hồ sơ; đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản là 02 hồ sơ; tổng số tiền thu lệ phí là 513.620.000 đồng; nộp ngân sách nhà nước là 102.724.000 đồng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: Pháp luật về đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất còn thiếu quy định điều chỉnh việc chia sẻ thông tin về QSDĐ, tài sản gắn liền với đất giữa cơ quan đăng ký, cơ quan công chứng, cơ quan thi hành án và tòa án ...; hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định chưa cụ thể, rõ ràng nên việc áp dụng đăng ký đối với tài sản trên đất chưa thng nhất; hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp không thể hiện ý chí của bên thế chấp. nên cơ quan đăng ký thế chấp sẽ không có căn cứ, cơ sở để bảo vệ quyền lợi cho bên thế chấp; tính đồng nhất giữa các loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thế chấp không cao, những thông tin về nhân thân trên thực tế và trên các giấy tờ pháp lý không trùng với thông tin về nhân thân trên Giấy chứng nhận...; nguồn nhân lực còn hạn hẹp, gây nên tình trạng quá tải trong việc thực hiện đăng ký.

Trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc, Đoàn kiểm tra đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác đăng ký thế chấp QSDĐ, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

 Phòng Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849381 Fax: (0350) 3529295