Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính Sở Tư pháp
Lượt xem: 68

Trong 9 tháng năm 2023, công tác tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) Sở Tư pháp được triển khai quyết liệt và thu được nhiều kết quả tích cực; đây cũng là một trong các nội dung trọng tâm được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở xác định trong chương trình công tác của Sở, gắn với nội dung chương trình tổng thể công tác CCHC năm 2023 của tỉnh.

Công tác CCHC được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, thường xuyên, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, minh bạch về công tác cải cách hành chính trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, tăng cường sự tham gia, ủng hộ của người dân, tổ chức trong tổ chức, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Các nội dung CCHC được tập trung vào tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính: Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 34/CT-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 1878/KH-STP ngày 28/12/2022 của Sở Tư pháp về cải cách hành chính năm 2023;  Kế hoạch số 1890/KH-STP ngày 29/12/2023 về thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 ; Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Sở Tư pháp tập trung vào các lĩnh vực: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức, bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong đó đặc biệt tập trung thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú như: Kết hợp, lồng ghép tuyên truyền về CCHC với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh; Thường xuyên cập nhật các văn bản QPPL, các quy định, thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung để niêm yết tại trụ sở cơ quan, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở; Tuyên truyền thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, lồng ghép nội dung cải cách hành chính với các Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật của Sở; Tuyên truyền trực tiếp với nhân dân, các tổ chức và cán bộ nhân viên của Sở ngay trong quá trình thực hiện các dịch vụ công.

Thông qua công tác tuyên truyền về CCHC đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về quan điểm, mục tiêu, nội dung, sự cần thiết phải thực hiện CCHC và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC của Sở.

Tin khác
1 2 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang