Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1974
  • Trong tuần: 19 217
  • Tất cả: 2072126
Giám đốc Sở: Ông Cù Đức Thuận

 Họ và tên: Cù Đức Thuận.

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp.

Sinh ngày: 09/08/1976.

Quê quán: Xã Yên Hồng – Huyện Ý Yên – Tỉnh Nam Định.

Dân tộc: Kinh.

Địa chỉ cơ quan: Số 325 đường Trường Chinh – Thành phố Nam Định.

Email: cuducthuan.stp@namdinh.gov.vn

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Sở và Giám đốc theo quy định pháp luật, Quy chế làm việc của UBND tỉnh, Quy chế cơ quan và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

+ Xây dựng đề án, quy hoạch, chương trình, kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm;

+ Công tác tố chức cán bộ, xây dựng ngành;

+ Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp;

+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí;

+ Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

+ Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

+ Công tác quản trị hành chính, tài chính cơ quan Sở Tư pháp;

+ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

+ Những công việc khác chưa phân công cho phó Giám đốc Sở phụ trách.

- Phối hợp, giữ mối quan hệ công tác giữa Sở Tư pháp với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ; với các Sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng Văn bản - Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên UBND tỉnh, thành viên các Hội đồng, các Ban, Tổ công tác do tỉnh, Sở, ngành Tư pháp thành lập:

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác do tỉnh thành lập:

+ Phó Chủ tịch Hội đồng phối họp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

+ Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh.

+ Thành viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.

+ Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh.

+ Thành viên Ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh.

+ Thành viên Ban chỉ đạo cải cách chế độ công vụ tỉnh.

+ Thành viên Ban bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh.

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo do Sở, ngành Tư pháp thành lập:

+ Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

+ Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cơ quan.

+ Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Sở Tư pháp.

+ Chủ tịch Hội đồng khoa học sáng kiến Sở Tư pháp.

- Tham gia các Hội đồng, Ban, Tổ công tác khác theo sự thống nhất, phân công của Lãnh đạo Sở.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp của thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc.

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang