Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 919
  • Trong tuần: 11 975
  • Tất cả: 1694034
Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2022
Lượt xem: 59

Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước tại cơ sở và nâng cao năng lực phục vụ nhân dân, hỗ trợ nhân dân thực hiện tốt quyền tiếp cận thông tin, tiếp cận pháp luật.

Mặc dù là năm đầu tiên triển khai đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP, còn gặp một số khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng và đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại Nam Định đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 Để công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao trong năm 2022, ngay từ đầu năm 2022 UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2022 công văn số 151/UBND-VP8 ngày 25/3/2022 về việc triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. Theo đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá công nhận, xây dựng cấp xã tiếp cận pháp luật, đảm bảo và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân” trong Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 để cơ quan Tư pháp các cấp chủ trì thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả và yêu cầu đề ra. Ngoài ra, Sở Tư pháp Nam Định đã ban hành Công văn số 1098/STP-PBTDTHPL ngày 26/8/2022 hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung trong việc đánh giá tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và tiêu chí tiếp cận pháp luật.

Xác định hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong năm 2022, Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ đội ngũ công chức Tư pháp hộ tịch về nghiệp vụ tư pháp, trong đó có chuyên đề đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức chuyên sâu về nghiệp vụ đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 300 người là công chức tư pháp hộ tịch, thành viên hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Trực tiếp cử cán bộ giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới trong quy định đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Ý Yên, Trực Ninh.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 24/8/2022 và Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Qua đó đã kiểm tra công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá, công nhận của cấp huyện và công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại UBND huyện Nghĩa Hưng, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Nghĩa Hưng và UBND xã Nghĩa Thái (huyện Nghĩa Hưng).

Nhìn chung, việc triển khai đánh giá chuẩn TCPL đã được UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Thông qua việc tổ chức đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các cơ quan quản lý nhà nước đã nắm bắt được thực trạng công tác quản lý Nhà nước trong từng lĩnh vực của các tiêu chí, các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, tìm ra các giải pháp duy trì khắc phục những hạn chế, tồn tại; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; góp phần đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện các điều kiện tiếp cận thông tin, hòa giải ở cơ sở... Kết quả năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định có 217/226 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 09 xã, thị trấn chưa được công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 96%.

Với kết quả đã đạt được trong năm 2022, trong thời gian tới, Nam Định sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nguyễn Thị Vân Anh (Phòng Phổ biến- Theo dõi thi hành pháp luật)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang