Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Nam Định: 05 năm thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022
Lượt xem: 739

Ngay sau khi Quyết định 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 (Đề án 242) được ban hành, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018- 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, sau 5 năm thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Về công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức THPL:

Đã thực hiện rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác THPL về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình THPL; Rà soát, tổng hợp những khó khăn vướng mắc và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về TDTHPL. Tham gia góp ý vào các dự thảo: Thông tư thay thế thông tư 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP...

Kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg  ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 102/UBND-VP8 ngày 02/02/2021 để yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật; Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, từ đó đề xuất các giải pháp thực thi hiệu quả; phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền: Theo thống kê, trong các năm từ năm 2019 đến năm 2022, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 247 văn bản QPPL quy định chi tiết, bao gồm: 62 Nghị quyết, 185 Quyết định.

Nhìn chung, các văn bản được ban hành cơ bản đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tiến độ đề ra. Các văn bản quy định chi tiết đều bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật; có tính khả thi, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội - văn hóa của địa phương; phù hợp với các điều kiện về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nguồn tài chính; quy định rõ ràng về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trình tự, thủ tục thực hiện; đảm bảo sự thống nhất, thuận tiện, đúng pháp luật khi thực hiện và áp dụng.

Về công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong tổ chức thi hành pháp luật. Hàng năm, Sở Tư pháp đều tham mưu UBND tỉnh thực hiện kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm liên ngành như: điều kiện đầu tư kinh doanh năm 2018; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019, về bảo vệ môi trường năm 2020; lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2021; lĩnh vực thi hành các chính sách hỗ trợ người dân người lao động, người sử dụng lao động... trong bối cảnh dịch Covid năm 2022, lĩnh vực lao động, việc làm năm 2023.

 Hoạt động thu thập, tiếp nhận xử lý thông tin vẫn được thực hiện thường xuyên qua các đường dây nóng của các sở, ngành.

Thông qua đó, các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố đã kịp thời xem xét đánh giá tính khả thi và chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành; xác định được những bất cập trong việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tình hình tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, để kịp thời kiến nghị đến cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn, thiếu tính khả thi trong quá trình thi hành.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức THPL

Việc áp dụng công nghệ thông tin tiếp tục được UBND tỉnh quán triệt, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương về xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số như:  Vận hành và quản lý tốt phần mềm quản lý văn bản đi, đến; đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử, hệ thống trục liên thông quốc gia, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; thực hiện chế độ an toàn, an ninh thông tin; sử dụng hiệu quả thư công vụ; cập nhật chính xác, đầy đủ thông tin, văn bản chính sách mới trên cổng thông điện tử của tỉnh và các cấp, các ngành.

Về nguồn lực đáp ứng cho công tác tổ chức thi hành pháp luật, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Nam Định đã bố trí công chức từ nguồn biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật. Chú trọng tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoặc cử cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến công tác theo dõi THPL tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo chuyên môn của các cơ quan có thẩm quyền để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; bố trí từ kinh phí thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để đáp ứng một phần yêu cầu triển khai thực hiện công tác theo dõi THPL...

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, hi vọng trong thời gian tới công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định tiếp tục được chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật tại địa phương.

Thu Trang – PB-TDTHPL

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang