Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 308
  • Trong tuần: 8 845
  • Tất cả: 1625069
Sở Tư pháp tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 144

Vừa qua, Sở Tư pháp Nam Định đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự buổi sơ kết có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp; Trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp 10 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

Sáu tháng đầu năm, bám sát chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ Tư pháp, toàn ngành tư pháp đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND các cấp tổ chức triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung lĩnh vực công tác tư pháp tại địa phương.

Về công tác văn bản:

Sở Tư pháp đã thẩm định 20 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); tham gia ý kiến 17 văn bản QPPL; giúp UBND tỉnh tự kiểm tra định kỳ văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành trong Quý IV.2021, Quý I.2022; kiểm tra theo thẩm quyền 04 văn bản QPPL của các huyện, thành phố; đã thực hiện báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực 1 phần năm 2021…

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (HĐPH PBGDPL), 6 tháng đầu năm 2022, ngành Tư pháp đã tập trung tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân. Sở Tư pháp đã biên soạn, cấp phát miễn phí cho 10 huyện, thành phố Nam Định và 226 xã, phường thị trấn 2.000 cuốn Bản tin Tư pháp số 04/2021, 01/2022; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở 06 bộ tài liệu liên quan đến pháp luật về quốc tịch, công chứng, Đấu giá tài sản, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất...

Về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính (VPHC): Tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ xử lý VPHC, tập huấn Luật xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) cho những người làm công tác xử phạt hành chính trên địa bàn toàn tỉnh…Đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật nhất là tập trung vào các lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2022 …

Đối với công tác hộ tịch: tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định thay thế Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND.

Hoạt động cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) cơ bản đảm bảo đúng theo thời gian quy định, kể cả đối với những trường hợp có thời gian cư trú ở nhiều nơi. Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 8.909 hồ sơ cấp Phiếu LLTP, đã cấp 8.663 phiếu LLTP cho công dân. …

Đối với các hoạt động quản lý nhà nước về bổ trợ Tư pháp được tổ chức triển khai thực hiện có chiều sâu, hiệu quả.

Tiếp tục giải quyết các thủ tục hành chính, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành các văn bản pháp luật về bổ trợ tư pháp; tiến hành kiểm tra các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh…Các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện 19.242 việc, số phí công chứng thu được là hơn 6,16 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 843 triệu đồng. Các tổ chức đấu giá tài sản đã thực hiện 51 cuộc đấu giá thành, số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được hơn 1,6 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 137 triệu đồng.

Về hoạt động Trợ giúp pháp lý (TGPL): 06 tháng đầu năm 2022, Trung tâm trợ giúp pháp lý và các Chi nhánh TGPL đã thực hiện 215 vụ việc (143 vụ việc thụ lý trong kỳ và 72 vụ việc kỳ trước chuyển qua) trong đó có 152 vụ việc kết thúc trong kỳ báo cáo (tăng hơn 10% so với cùng kỳ báo cáo năm 2021). Ngoài ra, Trung tâm đã ban hành 87 quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người được TGPL tại các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng …

Về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng: Tổ chức, thực hiện 04 cuộc thanh tra tổ chức, hoạt động công chứng theo kế hoạch. Xử lý vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức, 02 cá nhân. Đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 08 đơn, trong đó 02 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Ngoài ra, đối với các công việc khác được UBND tỉnh giao đều được ngành tư pháp chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết đúng hạn, hiệu quả, đạt được kết quả đáng ghi nhận…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại Hội nghị, lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở và các Phòng Tư pháp đã thảo luận, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tư pháp tại cơ sở, đặc biệt là công tác hộ tịch; các nội dung liên quan phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ; việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn; biên chế công chức tại Phòng Tư pháp còn ít; trình độ công chức Tư pháp hộ tịch cấp xã còn hạn chế và một số nội dung khác liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng văn bản...

Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp ghi nhận những kết quả nổi bật mà đơn vị đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở đề nghị các đơn vị thuộc sở, Phòng tư pháp các huyện, thành phố tập trung tham mưu UBND cùng cấp triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, trọng tâm vào một số nội dung như sau:

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2022 của tỉnh và của các địa phương; Chương trình hoạt động số 37/CTr-STP ngày 11/01/2022 của Sở; các chương trình, kế hoạch công tác khác và các nhiệm vụ có thời hạn.

Thực hiện tốt bảng tiêu chí thi đua, chấm điểm xếp hạng Sở Tư pháp năm 2022. Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành; đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở cán bộ của đơn vị mình kịp thời cập nhật, xử lý văn bản…

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở tiếp tục hướng dẫn về nghiệp vụ; giải đáp thắc mắc, khó khăn của cơ sở. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị chủ động phản ánh khó khăn, vướng mắc, báo cáo Lãnh đạo Sở để xem xét, giải quyết kịp thời.

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tư pháp theo đúng thời hạn theo phân công tại các Kế hoạch của tỉnh và của huyện về triển khai thực hiện Đề án  “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Trần Thị Hồng Nhung – Phòng PB-TDTHPL

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang