Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 528
  • Trong tuần: 6 981
  • Tất cả: 1551762
HỎI ĐÁP PHÁP LUẬT: HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Lượt xem: 63

Ngày 08 tháng 02 năm 2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2022.

Thông tư này hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản.

Thông tư này áp dụng đối với người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản.

Thông tư này không áp dụng đối với trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật. Trường hợp lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thông qua đấu thầu thì thực hiện theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và pháp luật về đấu thầu.

Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2022/TT-BTP.

Tình huống 1. Hội Nông dân tỉnh N có hỏi: Pháp luật quy định nguyên tắc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phải tuân theo nguyên tắc sau:

- Tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm theo đúng tiêu chí quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo số 02/2022/TT-BTP.

-  Bảo đảm tính chính xác, độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.

- Tổ chức đấu giá tài sản tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn và phải chịu hậu quả bất lợi do kê khai không đầy đủ, không chính xác thông tin quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư này.

Tình huống 2. Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh N có hỏi: Nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, nội dung tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm:

- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

Tình huống 3. Chi cục thi hành án dân sự thành phố N có hỏi: Thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 4 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, việc thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản được thực hiện như sau:

- Sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, Chi cục thi hành án dân sự huyện A thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

- Chi cục thi hành án dân sự huyện A thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trong thời hạn ít nhất là 03 ngày làm việc trước ngày quyết định lựa chọn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tình huống 4. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh huyện M có hỏi: Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có số điểm như nào? Và trường hợp đến hết ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn mà chỉ có một tổ chức đấu giá tài sản đăng ký thì người có tài sản thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.

Theo khoản 8 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Trường hợp đến hết ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn mà chỉ có một tổ chức đấu giá tài sản đăng ký thì người có tài sản xem xét, quyết định lựa chọn tổ chức đó nếu đáp ứng quy định của Luật Đấu giá tài sản, Thông tư này và pháp luật có liên quan.

Tình huống 5. Bệnh viện đa khoa huyện B có hỏi: Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản có người đại diện theo pháp luật hoặc đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản do thực hiện hành vi nhân danh, vì lợi ích hoặc có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của tổ chức đấu giá tài sản đó thì tổ chức đấu giá tài sản đó có bị trừ điểm không và bị trừ bao nhiêu điểm? Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản có đấu giá viên của tổ chức mình bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản thì tổ chức đấu giá có bị trừ điểm không? Và quy định trừ điểm cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 3 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản có người đại diện theo pháp luật hoặc đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản do thực hiện hành vi nhân danh, vì lợi ích hoặc có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của tổ chức đấu giá tài sản đó thì tổ chức đấu giá tài sản đó có bị trừ điểm và bị trừ 50% tổng số điểm.

Theo điểm a, khoản 5 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản có đấu giá viên của tổ chức mình bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản thì tổ chức đấu giá có bị trừ điểm và quy định cụ thể về việc trừ điểm như sau: cứ mỗi đấu giá viên bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số điểm.

Tình huống 6. Ủy ban nhân dân huyện Y có hỏi: Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo công bố của cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức đấu giá tài sản bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản (trừ hành vi bị xử phạt do không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản) thì tổ chức đấu giá tài sản đó có bị trừ điểm không và bị trừ bao nhiêu điểm?

Trả lời:

Theo điểm c, khoản 5 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo công bố của cơ quan có thẩm quyền thì tổ chức đấu giá tài sản đó có bị trừ điểm và bị trừ 20% tổng số điểm.

Theo điểm b, khoản 5 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản (trừ hành vi bị xử phạt do không thực hiện thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản) thì tổ chức đấu giá đó có bị trừ điểm và cụ thể là cứ mỗi hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 5% tổng số điểm.

Tình huống 7. Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh N có hỏi: Trường hợp có cơ sở xác định tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ thì người có tài sản xử lý như nào?

Trả lời:

Theo khoản 7 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Trường hợp có cơ sở xác định tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ thì người có tài sản từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản đó.

Theo khoản 4 Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Người có tài sản đấu giá gửi Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở, đồng thời đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của mình (nếu có) và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản thông tin về tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn nêu trên.

Ngoài ra, theo khoản 6 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản thuộc trường hợp đã bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ do cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 70% tổng số điểm.

Tình huống 8. Quỹ tín dụng nhân dân huyện A có hỏi: Sau khi có kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản thực hiện việc thông báo công khai kết quả lựa chọn như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản thông báo công khai kết quả lựa chọn trên trang thông tin điện tử của mình (nếu có) và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Tình huống 9. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện G có hỏi: Sau khi có kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản mà người có tài sản nhận được thông tin của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc có kết quả xác minh khẳng định tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn thì người có tài sản phải xử lý như nào?

Trả lời:

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Sau khi có kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản mà người có tài sản nhận được thông tin của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc có kết quả xác minh khẳng định tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn thì người có tài sản thực hiện như sau:

- Trường hợp chưa ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thì người có tài sản đấu giá hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đó và trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bị hủy bỏ, người có tài sản đấu giá căn cứ kết quả chấm điểm theo Thông báo kết quả lựa chọn đã công khai để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có tổng số điểm cao nhất liền kề để tổ chức cuộc đấu giá.

- Trường hợp đã ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và tổ chức đấu giá tài sản chưa nhận hồ sơ tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá thì người có tài sản đấu giá hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đồng thời đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đối với tổ chức đấu giá tài sản đó và trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bị hủy bỏ, người có tài sản đấu giá căn cứ kết quả chấm điểm theo Thông báo kết quả lựa chọn đã công khai để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có tổng số điểm cao nhất liền kề để tổ chức cuộc đấu giá.

- Trường hợp đã ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và tổ chức đấu giá tài sản đã nhận hồ sơ tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định hủy bỏ kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và chấm dứt hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản nếu hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản có thỏa thuận về vấn đề này hoặc đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản vô hiệu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này người có tài sản đấu giá tổ chức lại việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Người có tài sản đấu giá gửi Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người có tài sản đấu giá và nơi tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở, đồng thời đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của mình (nếu có) và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản thông tin về việc hủy bỏ kết quả lựa chọn nêu trên và tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn nêu trên.

Ngoài ra, theo khoản 6 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức đấu giá tài sản thuộc trường hợp đã bị hủy bỏ kết quả lựa chọn do cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn thì tổ chức đấu giá tài sản đó bị trừ 70% tổng số điểm.

Tình huống 10. Chi cục thi hành án dân sự huyện V có hỏi: Pháp luật quy định các trường hợp người có tài sản đấu giá từ chối đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 7 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Người có tài sản đấu giá từ chối đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản trong các trường hợp sau đây:

Người sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán đấu giá tài sản, người có quyền đưa tài sản ra bán đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản là vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên hợp danh của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Người sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán đấu giá tài sản, người có quyền đưa tài sản ra bán đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản là cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản đó thông qua sở hữu, thâu tóm phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của tổ chức đấu giá tài sản đó.

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Tình huống 11. Ủy ban nhân dân huyện T có hỏi: Pháp luật quy định trách nhiệm của người có tài sản đấu giá trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, Người có tài sản đấu giá có trách nhiệm:

- Thông báo công khai việc lựa chọn, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí lựa chọn và chịu trách nhiệm về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

- Xem xét, xác minh thông tin phản ánh về việc tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn;

- Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn và kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản kèm theo kết quả xác minh trong trường hợp tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn;

- Trách nhiệm khác theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan

Tình huống 12. Công an thành phố N có hỏi: pháp luật quy định trách nhiệm của cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2022/TT-BTP, cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá có trách nhiệm:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá thuộc thẩm quyền quản lý báo cáo kết quả xác minh, hủy kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đơn phương chấm dứt, chấm dứt hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản vô hiệu trong trường hợp tổ chức đấu giá tài sản cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn;

- Có biện pháp xử lý đối với những cá nhân, tổ chức liên quan có hành vi vi phạm trong việc đánh giá, chấm điểm lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo thẩm quyền;

- Trách nhiệm khác theo quy định của Luật Đấu giá tài sản, Thông tư này và pháp luật có liên quan.

Tình huống 13. Chi cục thi hành án dân sự huyện N có hỏi: tiêu chí Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá” mức điểm tối đa là bao nhiêu? Và cụ thể như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Phụ lục I – Bảng tiêu chí  đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), tiêu chí Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá” mức tối đa là 23 điểm. Cụ thể như sau:

- Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá: tối đa 11 điểm. Trong đó bao gồm:

+ Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...): tối đa 6 điểm

+ Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện: tối đa 5 điểm

- Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá: tối đa 8 điểm. Trong đó bao gồm:

+ Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá: tối đa 4 điểm

+ Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá: tối đa 4 điểm

- Có trang thông tin điện tử đang hoạt động: tối đa 2 điểm

- Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến: tối đa 1 điểm

- Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá: tối đa 1 điểm

Tình huống 14. Công an kinh tế - Công an tỉnh N có hỏi: tiêu chí “phương án đấu giá khả thi, hiệu quả” mức điểm tối đa là bao nhiêu và quy định chi tiết như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Phụ lục I – Bảng tiêu chí  đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), tiêu chí “phương án đấu giá khả thi, hiệu quả” mức điểm tối đa là 22 điểm. Bao gồm:

- Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan: tối đa 4 điểm

- Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao: tối đa 4 điểm

- Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá: tối đa 4 điểm

- Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá: tối đa 4 điểm

- Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá: tối đa 3 điểm

- Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá: tối đa 3 điểm

Tình huống 15. Ủy ban nhân dân huyện X có hỏi: tiêu chí “năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản” tối đa bao nhiêu điểm và cụ thể được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Phụ lục I – Bảng tiêu chí  đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), tiêu chí “năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản” mức tối đa là 45 điểm. Chi tiết như sau:

- Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá: mức điểm tối đa là 6 điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí sau:

+ Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào): 2 điểm

+ Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng: 3 điểm

+ Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng: 4 điểm

+ Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng: 5 điểm

+ Từ 30 hợp đồng trở lên: 6 điểm

- Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm: tối đa 18 điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng). Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí sau:

+ Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch): 10 điểm

+ Từ 20% đến dưới 40%: 12 điểm

+ Từ 40% đến dưới 70%: 14 điểm

+ Từ 70% đến dưới 100%: 16 điểm

+ Từ 100% trở lên: 18 điểm

- Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực): tối đa 5 điểm. Người có tài sản chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí sau:

+ Dưới 3 năm: 3 điểm

+ Từ 03 năm đến dưới 05 năm: 4 điểm

+ Từ 05 năm trở lên: 5 điểm

- Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản: tối đa 3 điểm. Người có tài sản chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí sau:

+ 01 đấu giá viên: 1 điểm

+ Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên: 2 điểm

+ Từ 05 đấu giá viên trở lên: 3 điểm

- Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản): tối đa 4 điểm. Người có tài sản chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí sau:

+ Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên: 2 điểm

+ Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên: 3 điểm

+ Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên: 4 điểm

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng: tối đa 5 điểm. Người có tài sản chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí sau:

+ Dưới 50 triệu đồng: 2 điểm

+ Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng: 3 điểm

+ Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng: 4 điểm

+ Từ 200 triệu đồng trở lên: 5 điểm

- Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động: tối đa 3 điểm. Người có tài sản chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí sau:

+ Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào): 2 điểm

+ Từ 03 nhân viên trở lên: 3 điểm

- Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn: tối đa 1 điểm

Tình huống 16. Đội Quản lý thị trường số 5 có hỏi: tiêu chí “thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp” tối đa bao nhiêu điểm và cụ thể được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ Phụ lục I – Bảng tiêu chí  đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), tiêu chí “thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp” mức tối đa là 5 điểm, cụ thể như sau:

- Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính: 3 điểm

- Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính): 4 điểm

- Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính): 5 điểm

Tình huống 17. Phòng Tài chính huyện B có hỏi: Tổ chức đấu giá không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố thì người có tài sản có đánh giá, chấm điểm không? Người có tài sản có được yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản không?

Trả lời:

Căn cứ Phụ lục I – Bảng tiêu chí  đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản (Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), tổ chức đấu giá không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố thì không đủ điều kiện để người có tài sản đánh giá, chấm điểm. Và người có tài sản có không được yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Tin khác
1 2 3 4 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang